Увеличаване На Капацитета И Работа В Мрежа

Увеличаване на капацитета и работа в мрежа

   
       ETCF-II is co-funded by the            
 
European Union and Turkey    

                   

 Име на програмата  ЕС - Турция Chambers Форма II ( ETCF II ) ( CFU / TR0 135.03/02 )
 Наименование на проекта  Увеличаване на капацитета и работа в мрежа
 Местни източници за изпълнение на проекта  Промишлена Палата Търговище (България), Търговска Борса Хаймана
 проект Собственик  ТЪРГОВСКА БОРСА ХАЙМАНА
 Партньори по проекта  Промишлена Палата Търговище (България)
 Продължителност на проекта  12 ay(04.12.2012 - 04.12.2013)
 Бюджет на проекта  153.716,20 Euro
 Принос B ( безвъзмездна помощ )  138.344,58 Euro
 
 

В рамките на стартиралия на 04.12.2012 година едногодишен съвместен проект с Търговско –Промишлена Палата Търговище (България), Търговска Борса Хаймана, с оглед развитието на района, си поставя за цел  да стане водеща организация при реализиране на дейностите за установяване на силните и слабите страни на региона, както и провеждане на нужните дейности за подобряване на слабите страни, като за това организира и курсове на обучение по добро земеделие, биологично земеделие, вредата от химикатите върху селскостопанската продукция и околната среда.